• Sanjianfang Nanli No.4 Courtyard, Chaoyang, Bejing